List (wersja A)

UWAGA na wybór formy Pan/Pani

Piszę do Pana/Pani, aby wyrazić swoje uznanie dla pracy wszystkich europosłów, którzy aktywnie uczestniczyli w obradach Komitetu ds Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Wyniki głosowania w sprawie raportu Angelilli o wykorzystywaniu dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem blokowania Internetu, pokazują, że wszystkie ugrupowania polityczne są zdeterminowane poprzeć konkretne i skuteczne rozwiązania w tej sprawie, zamiast szukać populistycznych i bezowocnych odpowiedzi.

Przyjęty 14 lutego tekst artykułu 21 oraz ustępu 13 preambuły kładzie nacisk na konkretne środki służące walce z samym istnieniem nielegalnych treści w Internecie, skutecznemu ściganiu przestępstw i karaniu przestępców, a także niesieniu pomocy ofiarom. Po poprawkach LIBE w celu osiągnięcia tych efektów, kładzie się nacisk na:

* usuwanie stron u źródła: ten środek mierzy w samo istnienie nielegalnych materiałów w sieci, zmniejszając ryzyko wtórnej wiktymizacji ofiar, a równocześnie pozwalając dostawcom Internetu na zachowywanie śladów po usuniętych materiałach, które są niezbędne do ścigania przestępstw i identyfikacji ofiar;

* współpracę międzynarodową: szczególnie ważne jest rozwiązanie systemowych problemów w komunikacji i współpracy z organami ścigania z państw trzecich, które powodują, że reakcja na zawiadomienie o istnieniu nielegalnych treści na serwerach za granicą jest niewystarczająco sprawna i szybka (współpraca ta mogłaby obejmować np. stworzenie punktów kontaktowych dla odpowiednich instytucji za granicą);

* europejski system corocznego raportowania postępów w usuwaniu treści: ten środek umożliwi ocenę sukcesów i porażek poszczególnych państw członkowskich na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej, co z kolei pomoże w promowaniu najlepszych praktyk i zagwarantowaniu, że podejmowane są maksymalne starania na polu wykrywania przestępstw i identyfikowania ofiar.

Panie Pośle/Pani Poseł - jak Pan/Pani wie, tekst przyjęty przez LIBE zmierza do przyjęcia spójnej polityki w sferze ograniczenia wolności komunikowania się, zgodnej z obowiązującymi zasadami prawa europejskiego.

W szczególności:

* Preferuje najmniej restrykcyjną alternatywę, czyli usuwanie stron. Tylko w przypadkach, gdy jest to niemożliwe, pod uwagę może być brana bardziej restrykcyjna metoda (taka jak blokowanie treści).

* Zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka środki inne niż usuwanie u źródła (takie jak blokowanie) mogą być prowadzone tylko, jeśli okażą się "konieczne" (tzn. została wykazana skuteczność takiego środka, a przy tym nie są dostępne żadne inne - mniej restrykcyjne - środki, biorąc pod uwagę ich techniczną i ekonomiczną opłacalność).

* W poszanowaniu istniejącego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ograniczenia wolności muszą być nakładane w sposób przewidywalny (zgodny z prawem), przejrzysty (w oparciu o jasne kryteria i wystarczające dowody) oraz proporcjonalny (negatywne skutki stosowanych środków nie powinny przeważać nad korzyściami w zakresie prawnie usankcjonowanych celów polityki publicznej).

Pozdrawiam,

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License